Машин зогсоол
Машин зогсоол
Эмнэлгийн машин зогсоолын төлбөрийн талаар анхаарна уу .
Эмнэлгийн машин зогсоолын төлбөрийн талаар анхаарна уу .
Машин зогсоолын талаар лавлах зүйл гарвал дараах утсаар холбогдно уу
: 02-2680-7737
Машин зогсоолын төлбөр
Амбултор / эрүүл мэндийн шинжилгээ 4цаг үнэгүй ( төлбөр тушаасан баримт үзүүлэх )
Цаг хэтэрсэн тохиолдолд 10минут тутамд 500вон
Эмнэлгээр үйлчлүүлээгүй тохиолдолд 30мин ~1 цагийн дотор 3000 вон
Цаг хэтэрсэн тохиолдолд 10минут тутамд 500вон
Эмнэлгийн машин зогсоол
Эмнэлгийн машин зогсоол

Амбултор /
эрүүл мэндийн шинжилгээ

4цаг үнэгүй ( төлбөр тушаасан
бичиг үзүүлэх )

Илүүдэл цаг нь 10минут
тутамд 500вон

Эмнэлэгт хэвтэх болон
гарах үед

Эмнэлэгт хэвтэх болон гарах өдөр
төлбөргүй хариуцах ажилтанаас
зогсоолын бичиг авах

Энгийн үйлчлүүлэгч

10минут төлбөргүй /
30мин 1,000вон / 1цаг 3,000вон

Илүүдэл цаг нь 10минут
тутамд 500вон